Chậu Treo Tường

L-298V&L-298VC

2,345.000

Chậu Đặt Bàn

L-300V

2,950.000

Chậu Đặt Bàn

L-333V

1,650.000

Chậu Đặt Bàn

L-445V

1,565.000

Chậu Đặt Bàn

L-465V

1,860.000

Chậu Treo Tường

S-17V

1,580.000